مقررات اکانتینگ جهت استفاده اینترنت در خوابگاهها

تعريف شناسه هاي خوابگاهی به منظور جداسازي سهميه و هزينههاي مصرف اينترنت دانشجويان در دانشکده و خوابگاه‌ها انجام شده است.

  لطفا جهت استفاده از اينترنت در خوابگاه، از گذرواژه و رمزعبور مطابق جدول زير استفاده نماييد. 

لازم بهذکر است که مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه  به صورت رايگان و ماهيانه براي دانشجويان خوابگاهي‌ حجم منظور مي نمايد. 

در صورت نياز به حجم  بيشتر، دانشجویان ميتوانند از طريق سايت account.shirazu.ac.ir اقدامبه خريد حجم اينترنت از قرار هر گيگابايت به مبلغ 1800 تومان نمايند.

مقطع

میزان شارژ اینترنت رایگان

گذرواژه

 رمز عبور اولیه

دکترا

17 گیگا بایت در ماه

شماره دانشجویی-dp

کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره

کارشناسیارشد

7.5 گیگا بایت در ماه

شماره دانشجویی-dm

کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره

کارشناسی

6.5 گیگا بایت در ماه

شماره دانشجویی-db

کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره

متاهلین -خوابگاه شهدا (همه مقاطع)

8.5 گیگا بایت در ماه

 مطابق فرمت بالا

کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره

 

توجه :

-توصیه میشود در اسرع وقت از طریق سایت account.shirazu.ac.ir  اقدام به تغییر گذرواژه نمایید، در غیراینصورت سیستم پس از مدتی گذرواژه های اولیه یا ساده را تغییر خواهد داد.

 

-  در ابتداي هرماه شارژهاي استفاده نشده از ماه قبل سوخته و سهميه ماه جديد مطابق جدول فوق تنظیم ميگردد بنا بر اين امکان ذخيره و انباشته شدن شارژ يک ماه به ماه بعد وجود ندارد.

- هرکدام از دانشجویان محترم کشاورزی و دامپزشکی ساکن خوابگاههای کشاورزی یا دامپزشکی، جهت استفاده از اینترنت، دارای یک اکانت واحد برای سطح دانشگاه و خوابگاه مربوطه می باشند.

 

کلیه حقوق برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز محفوظ است