خط مستقیم

خط داخلی

مسئولیت

نام و نام‌خانوادگی

ردیف

۳۶۱۳۳۹۰۲

۳۹۰۲

مسئول دفتر مرکز فناوری

خانم یوسفی

۱

۳۶۱۳۳۹۰۳

۳۹۰۳

معاون مرکز فناوری

آقای ذکاوت

۲

۳۶۱۳۳۹۰۴

۳۹۰۴

کارشناس مسئول شبکه

آقای نجفی

۳

۳۶۱۳۳۹۰۵

۳۹۰۵

کارشناس شبکه

آقای پیش‌بین

۴

۳۶۱۳۳۹۰۶

۳۹۰۶

کارشناس امنیت شبکه

آقای نصیرپور

۵

۳۶۱۳۳۹۰۷

۳۹۰۷

مسئول اتوماسیون اداری و وب سایت دانشگاه

خانم فیلی

۶

۳۶۱۳۳۹۰۸

۳۹۰۸

کارشناس اتوماسیون آموزشی

خانم معصومی

۷

۳۶۱۳۳۹۰۹

۳۹۰۹

کارشناس اتوماسیون آموزشی

خانم اسدزاده

۸

۳۶۱۳۳۹۱۰

۳۹۱۰

کارشناس شبکه و مسئول سیستم‌های پست الکترونیک و Accounting

خانم شریف‌زاده

۹

۳۶۱۳۳۹۱۱

۳۹۱۱

مسئول دفتر (اداره سیستم‌های مخابراتی) و امین اموال مرکزفناوری

خانم محمدی

۱۰

۳۶۱۳۳۹۱۲

۳۹۱۲

ناظر فنی اداره سیستم‌های مخابراتی

خانم ذکاوت

۱۱

۳۶۱۳۳۹۱۳

۳۹۱۳

نماینده دانشگاه در شرکت مخابرات و انباردار مرکز فناوری

خانم خضری

۱۲

۳۶۱۳۳۹۱۴

۳۹۱۴

مشاور زیر ساخت و امنیت شبکه مرکز فناوری

آقای سلطانی

۱۳

۳۶۱۳۳۵۳۵

۳۵۳۵

مسئول مخابرات دانشکده مهندسی ۱و۳

آقای قاسمی

۱۴

۳۶۱۳۳۹۱۵

۳۶۱۳۳۳۳۳

۳۹۱۵

۳۳۳۳

کارشناس سیستم‌های مخابراتی و مسئول مخابرات دانشکده مهندسی ۲و۴و شیمی و نفت و گاز

آقای نیک‌سرشت

۱۵

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

مسئول مخابرات پردیس ارم

آقای ابراهیمی

۱۶

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

کارشناس مخابرات پردیس ارم ـ۱

آقای زارعی

۱۷

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

تکنسین مخابرات پردیس ارم ـ ۲

آقای انصاری

۱۸

۳۶۱۳۳۹۱۷

۳۹۱۷

مسئول سخت‌افزار، ناظرفناوری اطلاعات در پردیس ارم

آقای رستگاران

۱۹

۳۶۱۳۳۹۱۸

۳۹۱۸

مسئول سیستم‌های مخابراتی حوزه دانشجویی و فرهنگی

آقای قاسم‌زاده

۲۰

۳۶۱۳۳۹۱۹

۳۹۱۹

کاردان مخابرات حوزه دانشجویی و فرهنگی

آقای ترابیان

۲۱

۳۶۱۳۳۹۲۰

۳۹۲۰

مسئول فناوری حوزه دانشجویی

آقای صادقی

۲۲

۳۶۱۳۳۹۲۱

۳۹۲۱

مسئول فناوری دانشکده علوم

آقای دکتر مقرب

۲۳

۳۶۱۳۳۹۲۲

۳۹۲۲

مسئول فناوری دانشکده علوم پایه (شیمی ـ فیزیک)

آقای اوجی

۲۴

۳۶۱۳۷۵۹۰

۷۵۹۰

مسئول مخابرات دانشکده علوم

آقای خیراتی

۲۵

۳۶۱۳۳۹۲۴

۳۹۲۴

مسئول فناوری دانشکده کشاورزی

آقای نیاکوثری

۲۶

۳۶۱۳۳۹۲۵

۳۹۲۵

مسئول مخابرات دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

۲۷

۳۶۱۳۳۹۲۶

۳۹۲۶

مسئول فناوری دانشکده دامپزشکی

آقای میدان شاهی

۲۸

۳۶۱۳۳۹۲۷

۳۹۲۷

مسئول مخابرات دانشکده دامپزشکی

آقای مرادی

۲۹

۳۶۱۳۳۶۰۸

۳۶۰۸

مسئول تعمیرات مخابرات دانشگاه

آقای بخشی پور

۳۰

۳۶۱۳۳۹۲۹

۳۹۲۹

مسئول فناوری بخش کامپیوتر

خانم کریمی

۳۱

۳۶۱۳۳۹۳۰

۳۹۳۰

مسئول فناوری دانشکده علوم تربیتی

آقای حقیقت‌جو

۳۲

۳۶۱۳۳۹۳۱

۳۹۳۱

مسئول فناوری دانشکده حقوق

آقای خادم‌الرسول

۳۳

۳۶۱۳۳۹۳۲

۳۹۳۲

مسئول فناوری دانشکده هنر و معماری

آقای باصری

۳۴

۳۶۱۳۳۹۳۳

۳۹۳۳

مسئول فناوری دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

آقای ذنوبی

۳۵

۳۶۱۳۳۹۳۴

۳۹۳۴

مسئول فناوری دانشکده علوم اجتماعی

آقای فرشیدیان

۳۶

۳۶۱۳۳۹۳۵

۳۹۳۵

مسئول فناوری دانشکده علوم انسانی

آقای بهرام‌پور

۳۷

۳۶۱۳۳۹۳۶

۳۹۳۶

مسئول فناوری کتابخانه مرکزی

خانم ابراهیمی

۳۸

۳۶۱۳۳۹۳۷

۳۹۳۷

متصدی خدمات عمومی

خانم شکرخند

۳۹

۳۶۱۳۳۹۳۸

۳۹۳۸

نامه‌رسان

آقای حسینی

۴۰

۳۶۱۳۳۹۳۹

۳۹۳۹

فاکس

فاکس

۴۱

۳۶۱۳۳۹۲۳

۳۹۲۳

مجری ارائه سرویس‌های رایانه درپردیس ارم

شرکت نویدپارس

۴۲

 

کلیه حقوق برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز محفوظ است
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به
webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید